Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Blir kreativ for å selje huset

Blir kreativ for å selje huset

PAKKETILBOD: I trege tider lokkar Ådne Kvalbein med båt på kjøpet av huset. FOTO: Erlend A. Lorentzen

Då Ådne Kvalbein la huset ut for sal i haust, var det ingen som kom på visinga. Neste vising var i vår. Ingen kom. No har han sett saman ei pakkeløysing.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.05.2016 kl 23:16

— Det skal berre vere å vri om nøkkelen, så er du på sjøen, seier Kvalbein, som no freistar med båt på kjøpet.

— Eg fekk idéen frå då me sjølv overtok huset. Eigedommen har båthus, og det slo meg at fanken, eg må kjøpe båt for å få maks ut av han, fortel Kvalbein.

Det blei ei ekstrautgift på 400.000 som han vil spare framtidige eigarar for. Eigedommen i Hestnesveien har ei prisantydning på 5.950.000.

— Trur du ikkje at folk heller vil ha eit billegare hus?

— Med dei prisane som er no, meiner eg du får utruleg mykje for pengane. Her kan du flytte inn og gå rett på sjøen.

Nabohuset Tangveien 6 blei selt for 8.500.000 kroner like før jul. Eit anna hus i nabolaget, Tangveien 8, ligg annonsert på Finn.no med ei prisantydning på 6.490.000 kroner.

Kvalbein, som sjølv jobbar som seljar i oljeindustrien, meiner at årstid òg kan bli avgjerande for sal.

— Det er vanskelegare å selje grillutstyr om vinteren. På same måte er det om sommaren eigedommen her viser seg frå si beste side. Det er som å ha hytte i byen.

Alt heng saman

VG skreiv tidlegare i månaden om ein treg bustadmarknad i Litla Langevann. Avisa beskreiv ein situasjon der nyetablerte ville selje seg ut, og om unge kjøparar som svikta.

Se bildet større

At førstegongskjøparane ikkje kjem inn på bustadmarknaden, får ringverknader oppover i systemet, meiner meklar. Ådne Kvalbein har hatt to tomme visingar. FOTO: Erlend A. Lorentzen

Huset i Hestnesveien på over 200 kvadratmeter er ikkje akkurat for førstegongskjøparar, men meklaren til Ådne Kvalbein meiner alt heng saman:

— Når unge ikkje får kjøpt leilegheit i Langevann, får ikkje dei som eig der selt seg ut for å oppgradere til eine- eller tomannsbustad. Dei som sel ein tomannsbustad, får ikkje selt den for å kjøpe noko større. Sånn fortset det i ein vond sirkel, seier Johnny Nicolai Olsen i DNB Eiendom Egersund.

Ådne Kvalbein ønsker å kjøpe seg hus i Stavanger for å komme nærmare jobb og familie.

— Samanlikna med same tid i fjor kan du nok skrelle av ein million frå prisen på husa i Stavanger. Men du sel og kjøper i same marknad. Me må nok gå ned i standard nordover for den summen me sel for her, trur Kvalbein.

Vil ikkje hamne i hengemyr

Kvalbein reknar seg som heldig som ikkje har hastverk med å selje.

— Mange har kjøpt nytt før dei har selt det gamle huset. Om du då ikkje får selt, sit du i ei skikkeleg hengemyr. Det finst dei som har enda opp med å selje det nye og flytte tilbake til det gamle, seier han.

Sjølv var Kvalbein og såg på hus i Stavanger like før marknaden snudde.

— Eg er sjeleglad at me ikkje kjøpte nytt først. Då kunne me hamna i myra med 10 millionar i gjeld.

På hogget

Ådne Kvalbein trur at marknaden vil betre seg. Enn så lenge tyr han til kreative løysingar i krevjande tider.

— Cluet er å lage ein pakke, skape blest. Eg ofrar båten, som eg i utgangspunktet ikkje hadde tenkt å selje. Den fuglen som berre sit på gjerdet, finn seg ikkje nokon makk, seier han.

Kvalbein fortel at meklar Olsen har same mentalitet som han sjølv.

— Johnny er på hogget, men det bør han, elles skal han få seg ein, seier Kvalbein med eit smil.

Vanskelegare å møte krava

Eigedomsmeklar Olsen fortel at ein tøffare arbeidsmarknad gjer at det blir vanskelegare å komme inn på bustadmarknaden.

— Mange slit med å oppfylle kravet om 15 prosent eigenkapital. Foreldre har oftare enn før eigne lån på hytte og båt og kan ikkje stå som kausjonistar. Det er i tillegg vanskelegare å få startlån hos Eigersund kommune. Før fekk mange startlån så lenge det var noko igjen i potten. No er det stramma inn, og det er berre dei som oppfyller kommunen sine kriterium, som får.

Ifølge Olsen har mange av dei som kjøpte nytt før dei selde det gamle, rekna med å få leige ut. Det har òg blitt vanskelegare.

— Mindre aktivitet i arbeidsmarknaden gjer at det er mindre innleidd arbeidskraft og dermed færre leigekundar, seier Olsen.

Han fortel at bustader framleis blir selde i Egersund, og at marknaden ikkje har stoppa heilt. Den store skilnaden er tida det tar å selje.

— Frå 1. januar til 19. mai i fjor tok det i snitt 45 dagar å selje ein eigedom. I år tek det 91 dagar. Dette skyldast at det er fleire eigedommar å velje i, og at kundane er meir selektive. Når mange seljarar konkurrerer med kvarandre, må du tenke nytt. Kvalbein, som gir båten på kjøpet, er eit eksempel på dette, seier han.

Marknaden framover

Johnny Nicolai Olsen er positiv til marknaden i framtida. Han fortel at det no kjem færre nye bustader ut for sal, noko som gjer det lettare å omsette det som allereie ligg ute.

— Me blir oppringt dagleg av seljarar og kjøparar som lurer på korleis marknaden er. Mi anbefaling til seljarane er å vere ute i god tid.

Startlån berre for vanskelegstilte

Kommunalsjef for økonomi Tore Ludvig Oliversen seier at kommunen ikkje lenger kan gi startlån til førstegongskjøparar med god inntekt.

Han fortel at startlån er ei ordning staten har hatt i mange år, for at dei som er definert som økonomisk vanskelegstilte, skal kunne eige bustad.

— Då det blei innført krav til eigenkapital i 2011, fekk me gi startlån til unge personar med god inntekt, men utan eigenkapital. Inflasjon og stigande bustadprisar kunne gjere det tilnærma umogleg å spare opp eigenkapital, seier Oliversen.

På det tidspunktet var det ifølge Oliversen kommunane som formulerte regelverket, og dei kunne vere meir romslege med kven som fekk låne.

— Staten endra regelverket, og no er det hovudsakleg personar med låg inntekt over tid som kan få startlån. Dei må ha evne til å betene lånet, og vilje til å spare. Men me kan ikkje lenger låne til førstegongskjøparar med god inntekt og ordna forhold, seier han.

Oliversen vedgår at dei ser ei deling i bustadmarknaden, mellom dei med foreldre som kan hjelpe med eigenkapital, og dei utan denne moglegheita.

— Som kommune ser me denne utfordringa, men me må halde oss til det staten har bestemt, seier han.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!