ANNONSE

Diskutér kommune-grensene!

Noen steder er det blitt liv i debatten om kommune-sammenslåing igjen. Nedgangstidene viser sårbarheten|i enkelte kommuner. Dessuten fører behovet for utbyggingsarealer for boliger og industri, veier og tunneler til at store, viktige samfunnsoppgaver må løses på tvers av etablerte kommunegrenser. Når det gjelder økonomien, er situasjonen at mange kommuner kan få problemer de nærmeste årene dersom regjeringen ikke trår til med hjelp, det vil si penger. Det er ikke bare trang økonomi som får debatten i gang. På Nord-Jæren ligger Stavanger inneklemt med begrensede muligheter for nybygging. Det er åpenbart for de fleste at det ville vært tjenlig for storsamfunnet om planleggingen kunne vært gjort uten, eller på tvers av, kommunegrenser. Men slik er det ikke. Selv om det er et omfattende samarbeid mellom kommunene i Stavanger-regionen, så holder de fleste fast i nåværende grenser. Riktignok har enkelte politikere i øykommunene i Ryfylke uttrykt vilje til sammenslåing.Rikspolitikerne har i mange år fastholdt at sammenslåing skal være frivillig. Det er jevngodt med å si at det ikke vil skje. Trolig må det sentrale vedtak til for å endre dagens kommunestruktur som ble fastsatt for nesten 50 år siden, og som mange steder ikke lenger er hensiktsmessig.I Dalane er det for tida ingen diskusjon om endring av kommunegrenser. Uavhengig av hva svaret måtte bli, tror vi det hadde vært fornuftig å diskutere temaet. Det er et omfattende, men interessant og viktig tema, som hadde fortjent god og bred debatt. Hvis det hadde vært vilje til å diskutere både fordeler og ulemper med nye kommune-grenser og andre strukturer, kunne vi fått en oversikt og vært forberedt på det som kan komme. Det er også i Dalanes interesse å vurdere hva som blir konsekvensen dersom det blir en eller flere storkommuner lenger nord|i fylket. Hva vil vi selv?I Danmark er det nylig gjennomført en stor kommune-reform. Det er dannet større kommuner. Det gir mulighet til å lære litt om positive og negative sider ved kommune-sammenslåinger i et samfunn som har mange fellestrekk med vårt eget her i Norge. Foreløpig informasjon tyder på at erfaringene er blandet. Ikke minst derfor vil det være av interesse å få vite mer.Er det slik at nye kommunegrenser ville komme felles-skapet til nytte i Dalane? Vil det gi grunnlag for et bedre tjenestetilbud og bedre utnyttelse av ressursene? Det kunne også være nyttig å reflektere over Dalanes posisjon i forhold til de ekspansive kommunene på Nord-Jæren. Dalane risikerer å komme i bakleksa i mange sammen-henger. Det er ikke selvsagt at dagens Dalane vil være en naturlig kommune ved en eventuell endring, men for å finne det ut, må saken diskuteres. Vi tror det er fornuftig å starte en slik diskusjon nå – uten å konkludere på forhånd. Hvis ikke folket og politikerne i Dalane selv diskuterer dette, er det overveiende sannsynlig at det vil bli bestemt av andre. Det er vel ikke det vi vil?

Dette innholdet er kun for våre abonnenter

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE