Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Ikkje redd for 17. mai-toget, men for det som kan følgja med

Ikkje redd for 17. mai-toget, men for det som kan følgja med

FOTO: Keth Odland

Det er ikkje fordi det er gale i seg sjølv å gå i barnetog på 17. mai, at Samfundsstyret meiner at elevane på Samfundets skole skal avstå frå dette. Grunnen er "alt det som kan følge med".

Tekst:

Publisert:

Samfundsstyret er det øvste styrande organet i Menigheten Samfundet. Styret består av tolv menn, sju frå kyrkjelyden i Kristiansand og fem frå Egersund. Dei fem egersundsrepresentantane er Atle Torbjørn Dversnes, Arvid Aamodt, Ragnar Eigestad, Kjetil Korsmo og Sverre Leidland.

Les også: Nei til å stemma ved val, men jorda er "deilig"

Artikkelserie i Fævennen

I løpet av dei to siste åra har Samfundsstyret gått gjennom fleire av kyrkjelyden sine reglar, og vurdert om dei var modne for justering eller oppheving, eller om dei skulle behaldast. Resultatet er i liten grad oppmjuking.

Fædrelandsvennen har nyleg hatt på trykk fleire artiklar om Menigheten Samfundet, med utgangspunkt i Samfundsstyret sin gjennomgang og revurdering av reglar. Avisa har fått tilgang til protokollar som elles bare er tilgjengelege for medlemmene. Dei tolv i Samfundsstyret har ikkje medverka til at avisa har fått tilgang til desse interne dokumenta.

Initiativ frå Egersund

Éin av reglane som har vore oppe til ny vurdering, handlar om skulane si deltaking i barnetog 17. mai. Bakgrunnen var at foreldrearbeidsutvalet (FAU) ved Samfundets skole i Egersund i 2012 bad skulestyret vurdera om det kunne opnast for at skuleelevane kunne delta i barnetoget saman med elevar frå andre skular. Det same spørsmålet blei noko seinare drøfta også av FAU i Kristiansand.
Ifølgje Fædrelandsvennen var det følgjande vedtak gjort av Samfundsstyret i 2004 som var gjeldande då FAU tok opp saka: «Samfundsstyret mener at Samfundets skoler ikke bør delta i den offentlige 17. mai-feiringen...» blant anna for å unngå «unødig omgang med utenforstående og deltakelse i verdens feiring...».

Konklusjon etter to år

Etter over to år, i november 2014, kom saka opp i Samfundsstyret. Leiarane konkluderte då, på bakgrunn av ulike bibelvers, med følgjande: «Samfundsstyret ønsker derfor at skolene ikke deltek i barnetoget på 17. mai.»

Blant anna baserer styret synet sitt på det som står i Johannes sitt første brev, kapittel 2 vers 15-17: «Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden!...» Ifølgje styret viser dei aktuelle versa korleis «vi skal stille oss til det verden tilbyr, både på 17. mai og alle andre dager».

Låg medieprofil

Dalane Tidende ber forstandar Ragnar Eigestad i kyrkjelyden i Egersund, som altså er ein av dei tolv samfundsstyremedlemmene, om ein kommentar til konklusjonen i spørsmålet som blei reist på hans eigen skule. Han gjer det klart at Samfundet, på bakgrunn av sterkt mediepress over fleire år, har bestemt seg for å halda ein låg profil og i utgangspunktet ikkje kommentera problemstillingar som blir reist i media.

– Framstillingane i media blir som regel veldig haltande. Mange halvsanningar blir til slutt til usanningar, beklagar Eigestad.

Glade for Grunnloven

Når det gjeld spørsmålet om deltaking i 17. mai-tog, opplever han at det er skapt eit inntrykk av at Samfundet ikkje feirar grunnlovsdagen.

– Det stemmer ikkje. Me er veldig glade for at me bur i eit fritt land, og er svært takknemlege for Grunnloven. Me feirar grunnlovsdagen på vår eigen måte, opplyser forstandaren.

– Har Samfundet eit eige arrangement som skulen deltek på?

– Ja, det har me. Og me går ikkje etter og sjekkar kva den enkelte medlemmen gjer utover dette.

Del av storsamfunnet

– Delar av grunngivinga for ikkje å gå i 17. mai-tog er at dette er «unødig omgang med utenforstående». Samtidig opptrer medlemmer av Samfundet på veldig mange andre arenaer der dei òg har omgang med «utanforståande», utan at dette synest å vera problematisk. Kvifor er det verre å gå i 17. mai-tog?

– Det å gå i tog er isolert sett ikkje noko gale. Men av ulike omsyn som me må ta i kyrkjelyden vår, meiner me at den beste og mest tenlege løysinga for oss er å feira grunnlovsdagen på vår eigen måte, og ikkje delta i barnetoget. Me er jo ein del av storsamfunnet og må alltid vurdera kva me skal delta på og ikkje, forklarer Eigestad.

– Kva slag omsyn er det du siktar til?

– Det kan eg ikkje gå nærmare inn på.

– Har konklusjonen til Samfundsstyret blitt møtt med misnøye eller forståing på Samfundets skole?

– Det torer eg ikkje uttala meg om. Eg har ikkje vore med i leiinga så lenge, svarer Ragnar Eigestad.

Fryktar følgene

Samfundsstyret si forklaring på barnetog-regelen er blant anna følgjande: «Noen ganger må en velge å la være å gjøre noe som i seg selv ikke er urett, fordi en ser på alt det som kan følge med.»

Åse Kristine Aamodt, leiar for FAU ved Samfundets skole i Egersund, ønskjer ikkje å kommentera saka overfor Dalane Tidende. Ho var ikkje FAU-leiar då spørsmålet om deltaking i barnetoget blei teke opp.

Samfundet

Samfundet

  • Norsk evangelisk-luthersk kirkesamfunn består av to kyrkjelydar: Kristiansand, inkludert Søgne (ca 1.350 medlemmer) og Egersund (ca. 430 medlemmer)
  • Stifta av Bernt Lomeland i 1890 som reaksjon på at statskyrkja fornya seg vekk frå "den evangelisk-lutherske lære ren og uforfalsket" og endra liturgien sin, blant anna dåpsritualet
  • Medlemmene sine ungar må gå på Samfundet sine eigne skular til dei er ferdige med ungdomsskulen.
  • Samfundet sitt øvste styrande organ er Samfundsstyret. Bare menn kan veljast til Samfundsstyret. Av dei tolv mennene i dagens styre er sju frå Kristiansand og fem frå Egersund.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!