Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Over ti år med tilsyn på garden

Over ti år med tilsyn på garden

På inspeksjon 4. august i år fann Mattilsynet at hestane hadde det betre. Fem var framleis under normalt hald. FOTO: Mattilsynet

Dyr på garden har mangla vatn, fôr og stått i skit gjentatte gonger i ein periode på over ti år. Gardeigaren er dømt for brot på dyrevernloven to gonger.

Tekst:

Publisert:

Den siste tida har ein gard frå distriktet vore mykje omtalt i media. Dalane Tidende skreiv 10. august om den utmagra hesten Havanna som blei redda frå avliving. Ho var ein av 13 tynne hestar Mattilsynet fann under ein inspeksjon i juli. På garden var det då over 50 hestar.

LES OGSÅ: — For mange hestar på garden

Hetsa på nett

Advokat Svein Ueland representerte gardeigaren fram til 18. august. Han sa til NRK Sørlandet at mannen og kvinna på garden følte seg utsett for ein hatkampanje på sosiale medium, som gjekk på helsa laus.

— Viss ein hadde lese mange av desse meldingane, ville ein forstått at dei mister nattesøvnen, sa han til NRK.

Har vore uroa lenge

Ueland meinte saka var blåsen ut av proporsjonar, noko avdelingssjef i Mattilsynet Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, Odd Ivar Berget, avviste til NRK.

— Me har vore uroa for tilstanden i dyrehaldet i fleire år, og er framleis uroa, seier Berget til NRK.

Grunna ein interessekonflikt internt i advokatkontoret representerer ikkje Ueland gardeigaren lengre. Etter gjentatte forsøk har det ikkje lykkast Dalane Tidende å komme i kontakt med nokon på garden. Då DT tok kontakt i saka om Havanna, ville dei ikkje snakke med avisa.

Jamlege tilsyn

Dalane Tidende har fått innsyn i dokument som gjeld eit produsentnummer på garden, og to organisasjonsnummer. Tilsynsrapportane går tilbake til juni 2005, men det går fram av dei at det finst saker heilt tilbake til 2003.

"Det skal være dokumenter fra 2003 og 2004, men vi har dessverre problemer med å finne dem." skriv Mattilsynet til Dalane Tidende. Dei trur dokument kan ha gått tapt i overgangen til elektronisk arkiv i 2004.

Sjå tilsynsresultata nederst i saka.

(Red.anm.: Like etter at saka var ferdig skriven, og rett før ho blei sendt til trykk, fekk Dalane Tidende dei eldre rapportane tilsendt frå Mattilsynet. Redaksjonen har ikkje hatt anledning til å gå gjennom dei.)

Dyra bytta eigar

I 2005 fann Mattilsynet "graverande forhold" i storfehaldet til eigaren av garden. Dei melde han til politiet, og Dalane Tingrett dømte han i 2007 til 36 dagar fengsel på vilkår for dårleg dyrehald. Retten valde å stole på Dyrevernnemnda og Mattilsynet si vurdering om om at skjerpa tilsyn ville vere tilstrekkeleg når det gjaldt framtida til dyrehaldet på garden.

Etter seinare inspeksjonar i 2007 med avvik i storfehaldet, hestehaldet og hundehaldet, avvikla Mattilsynet storfehaldet på garden, og melde mannen til politiet på nytt. Dei melde også kvinna på garden. Dette enda med at Gulating lagmannsrett dømde dei begge for brot på dyrevernlova. Mannen fekk 60 dagar fengsel på vilkår med prøvetid på to år, ei fellesstraff med den tidlegare dommen. Kvinna fekk ei bot på 10.000 kroner.

Ifølge rapportane til Mattilsynet, fortsatte gardeigaren med storfedrift i fleire år etter at Mattilsynet avvikla dette. Storfeet er i dag registrert på kvinna.

I tilsynsrapportane frå garden kjem det fram avvik på storfehald, hundehald, kaninhald og hestehald. Manglande stell, fôring, tilgang på drikkevatn og lufting er blant avvika.

— No vil eg ha alle fakta på bordet

Avdelingssjef i Mattilsynet Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, Odd Ivar Berget, seier han no vil vite tilstanden til kvart einaste dyr på garden. Mattilsynet skal vurdere eigarane si evne til å halde dyr, og si eiga handtering av saka.

— Eg vil ha alle fakta på bordet før me vurderer vegen vidare, seier han.

— Det har vore mange avvik opp gjennom tida. Kvifor har dyrehaldet fått fortsette?

Se bildet større

Odd Ivar Berget er avdelingssjef i Mattilsynet Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord. FOTO: Mattilsynet

— Avvika har vore varierande, og gardbrukarane har heile tida betra dei litt. Me ser samtidig at saka burde vore følgt tettare, og eg skjønar at folk spør oss kvifor me ikkje har avvikla dyrehaldet, seier han.

Må også ta vare på dyreeigarane

— Ved brot på dyrevelferdsloven nyttar Mattilsynet såkalla opptrappande verkemiddelbruk. Det betyr at vedtaka våre må stå i forhold til regelbrotet, og at me trappar opp vedtaka først om avvika ikkje blir retta. Om eit dyrehald ligg rett under grensa for kva som er lovleg, er det normalt eit for sterkt verkemiddel å avvikle dyrehaldet i første omgang, skreiv Mattilsynet i ei pressemelding om saka førre veke.

Avdelingssjef Odd Ivar Berget seier Mattilsynet si oppgåve er å sikre dyr si velferd, men at dei på same tid må ta vare på rettsikkerheita til dyreeigarane.

—Dette er ein vanskeleg balansegang, og også grunnen til at ei sak kan gå over fleire år, fortel Berget, som meiner dette ikkje har kome godt nok fram i dekninga av saka.

La vekk saka

— Frå tilsynsrapportane verkar det som om gardeigaren har vore vel så involvert i storfedrifta som kvinna på garden, sjølv om han blei frådømt retten til å halde storfe i 2007. Kvifor har ikkje Mattilsynet hindra det?

— Sjølv om me har indikasjonar på at eit eigarbyte er reint pro forma, er det me som har bevisbyrda. Slike forhold er vanskelege å bevise. Me melde gardeigaren til politiet for å ikkje halde vilkåra i dommen frå 2006, men saka blei lagt vekk i 2013 på grunn av bevisets stilling, seier Berget.

Mannen fekk betalt ut produksjonstilskot for storfe etter at han hadde mista retten til å halde storfe.

— I dei seinare åra har me fått betre samspel mellom Mattilsynet og landbrukskontoret, som betaler ut produksjonstilskot, for å forhindre dette. Eg meiner det nye systemet fungerer, seier Berget.

Skal vurdere fleire år med avvik

— I denne saka har det vore stadige og overlappande avvik på dyrehaldet. Kan ikkje Mattilsynet sjå på alle desse i samanheng?

— Jo, om tilsynshistorikken er samanhengande, kan me summere opp avvika over fleire år og vurdere dyreeigar sin kompetanse eller vilje til å sørgje for at dyra har det bra. Me er tilbakehaldne med å legge vekt på historikken om det er lengre periodar der me ikkje har vore på garden. I tillegg er det eit stort grep å nekte folk å halde dyr. I denne spesifikke saka samlar me no inn alle fakta. Me skal vurdere om me kan dokumentere at det er grunnlag for aktivitetsnekt, men den vurderinga tar eg ikkje på sparket. Eg vil ikkje prosedere på førehand, seier Berget.

I mellomtida seier han at Mattilsynet vil følge nøye med på at alle dyra får den maten dei skal ha. Berget seier han vil vite status på kvart einaste dyr, og at gardbrukarane har fått beskjed om å samle dyra Mattilsynet ikkje har sett.

Gardbrukarane har frist til 1. oktober med å fôre opp dei tynne hestane.

— Burde følgt saka tettare

— Kjem Mattilsynet til å evaluere eigen innsats i denne saka?

— I etterkant av saker som har gått over lang tid, vurderer me nesten alltid korleis me har handtert dei. Me er ikkje ufeilbare. Eg har varsla at me skal ha eit evalueringsmøte om denne saka.

— Kva kunne de gjort annleis?

— Det eg vil seie så langt, er at me burde hatt ei grundigare, tettare oppfølging, seier Odd Ivar Berget.

Tidslinja er samandrag av utvalde delar av Mattilsynet sine observasjonar på garden. To rettsdokument er også kjelder.

2005

07. juni: Mattilsynet finn ingen avvik. Inspektøren skriv “Jeg hadde inntrykk av at holdet til de fleste dyrene hadde normalisert seg. Jeg inspiserte hundene som gikk ute i band. Disse hadde langt nok band denne gangen."

06. desember: Mattilsynet har ein varsla inspeksjon av hest, hund og storfe. Dei avdekker fleire avvik. Kalvar og ungdyr går på fôrbrettet, set igjen avføring og urin. Hestehaldet på 14 hestar er ikkje registrert hos Mattilsynet. Isolatboks manglar i stallen.

I hundehuset manglar ei vindaugsrute, og éin av dei fjorten hundane haltar og er sjuk. Etter at Mattilsynet vedtar at gardeigaren må kontakte veterinær, blir denne seinare avliva.

2006

31. mars: Då Mattilsynet fann “graverande forhold” på garden på våren 2005, melde dei gardeigaren til politiet. I Dalane Tingrett får han 36 dagar fengsel på vilkår for brot på dyrevernloven, og ei bot på 10.000. Ifølge dommen, finn retten bevis for at dyra på den eine sida av fjoset ikkje hadde andre stader å ligge enn i eit tjukt lag avføring. Fleire dyr var tynne. Det var 18 storfe på garden.

Gardeigaren erkjende ikkje straffeskuld i retten, men vedgjekk at rutinane for reinhald ikkje var gode nok. Retten er i tvil på om han er skikka til å halde storfe, men vel å stole på Mattilsynet og Dyrevernnemda si vurdering om at skjerpa tilsyn er tilstrekkeleg når det gjeld framtida til dyrehaldet.

2007

16. april: I storfehaldet finn to inspektørar frå Mattilsynet kumøkk over heile golvet. Metallristene er tette av gjødsel. Dyra har ingen tørr liggeplass, og heller ikkje fôr på fôrbrettet. Tre kyr av sju dyr er tynne. Fem av dei har lus og håravfall. Ein okse er umerka.

I hestehaldet finn inspektørane fem tynne fullblodshestar. To skitne hestar inne i eit gammalt fjøs har ikkje tilgang på fôr. To hundar i kjetting har ikkje tilgang til vatn.

20. april: To inspektørar finn at badekaret, som er storfeet si vasskjelde, er tomt for vatn. På den eine sida av fjøset, der dyra går, er golvet reint. På den andre sida er golvet dekt av eit tjukt lag møkk. Dyra har håravfall. Det er lite fôr på garden.

I dommen frå Dalane Tingrett 31. mars 2006, vurderte Mattilsynet og Dyrevernnemda at skjerpa tilsyn ville vere tilstrekkeleg oppfølging av dyra. Etter oppfølgingsinspeksjonane i mars, meiner Mattilsynet at gardeigaren har manglande kompetanse dyrehald, og avviklar storfehaldet. Han får frist til 20. juni neste år på å kvitte seg med dyra.

På same dato inspiserer Mattilsynet hundehaldet og hestehaldet registrert på den andre personen som bur på garden, ei kvinne. Det er likevel mannen som eig garden som er til stades under inspeksjonen. 16. april høyrde Mattilsynet hundekvalpar i bustadhuset, men dei gjekk ikkje inn. 20. april har dei med seg ein politimann for å kunne gå inn i bustaden.

I ein stall finn Mattilsynet åtte “svært tynne” hundar. Dei har tydelege ribbein, og lite kjøt over ryggen.

“Hundane og fullblodshestene bar tydelig preg av underfôring”, vurderer dei. Dei vil krevje dokumentasjon for kjøp av kraftfôr og hundefôr.

På bakgrunn av desse tilsyna melder Mattilsynet dei to gardbrukarane til politiet.

07. juni: Mattilsynet avviser ein klage frå gardeigaren på avviklinga av storfehaldet hans. Han meiner dyra får det fôret dei skal ha.

11. juni: Både mannen og kvinna som bur på garden, er til stades under inspeksjonen. To inspektørar frå Mattilsynet ser ein “svært tynn” hingst. Denne var også tynn på inspeksjonen i mars.

Hundane er tynnare enn normalt hald. Eigaren meiner ho gir dyra nok mat, og viser kvitteringar på kjøp av fôr. Inspektørane vurderer dyrehaldet som tilfredsstillande.

23. november: Gardeigaren har framleis tre storfe på garden, sjølv om han planla å overdra dei til kvinna på garden innan 20. juni. Det var fristen Mattilsynet sette for å avvikle dyrehaldet. Mattilsynet gir han frist til 18. desember for å kvitte seg med dyra.

2008

14. mai: Det er 17 hestar på garden. To var ikkje i tilfredsstillande hald, men dette blir forklart med pelsskifte, og dei er venta å legge på seg utover sommaren. Mattilsynet finn tre storfe. Gardeigaren har søkt produksjonsstøtte for storfe, og Mattilsynet reknar derfor at han ikkje har avvikla storfehaldet sitt, slik han skulle. Sjølv opplyser han at kvinna på garden no er ansvarleg for storfeet, men det greier ikkje Mattilsynet finne papir på. Gardeigaren har berre avregistrert dei frå sitt namn. Mattilsynet krevjar at dei blir registrerte på nokon.

19. desember: Dalane Tingrett dømmer begge gardbrukarane for å ha brote dyrevernlova. Dei ankar dommen.

2009

27. mars: To inspektørar frå Mattilsynet kjem på uvarsla tilsyn. Gardbrukarane er ikkje heime. Inspektørane finn tre hundar som er tynne. Éin har ikkje ly i det sure vêret, heller ikkje vatn. Ein annan verkar å ha hudeksem.

Når dei sjekkar hestane, finn dei seks som manglar vatn. Ein ponni manglar i tillegg mat. Dei får ikkje sjekka alle dyra då fleire bygg er stengde, men tel 23 hestar og ponniar til saman.

04. mai: Mattilsynet finn ein vaksen okse som går laus saman med ei seks-sju månadar gammal kvige. Om oksen skulle ri på den unge kviga, kan dette valde stor skade, og ho kan bli drektig i for ung alder, skriv dei. Dei gjer hastevedtak om at dyra skal skiljast, og at ein veterinær må sjekke om kviga er drektig. Hunden med eksem må også få veterinærbehandling. Eigaren er klar over at hundane er tynne, men grunnar det med rase og arv. Mattilsynet avfeiar at dette kan ha samanheng med den tilstanden dei fann hundane i.

Mattilsynet finn ei rekke manglar i fleire av romma gardbrukarane har hestar i. Dei har for låg takhøgd og manglar dagslys. I forkant av inspeksjonen bad Mattilsynet om at alle hestane skulle stå inne, klare til inspeksjon. Gardbrukarane har i staden slept ut storparten av dei 23 hestane på garden, slik at Mattilsynet ikkje får inspisert dei.

11. august og 02. september: Då gardeigaren framleis søker produksjonstilskot for 23 hestar og 4 storfe, tolkar Mattilsynet det sånn at han også er eigaren. Det hindrar at dyra kan registrerast på kvinna i storferegisteret. Gardeigaren har altså ikkje avvikla storfehaldet sitt, slik han skulle innan 20. juni 2007, altså over to år tidlegare.

Mattilsynet viser også til inspeksjonen i mai der hestane ikkje var inne då inspektørane kom, og skriv: “Mattilsynet har ikke blitt forevist hvordan dere har kunnet plassere så mange hester inne i de stallrom som var tilgjengelig på gården i vår/forsommer 2009. Stallene og storfefjøset kan ikke lenger aksepteres som oppholdsrom for hest og storfe i vinterhalvåret slik de fremstår.”

2010

23. mars: På bakgrunn av forholda på garden i april 2007, dømmer Gulating lagmannsrett dei to gardbrukarane for brot på dyrevernlova. Gardeigaren får 60 dager fengsel på vilkår med prøvetid på to år. Det er ein fellesstraff med dommen frå 31. mars 2006.

Kvinna på garden får ei bot på 10.000 kroner og må også betale saksomkostningane.

04. august: Inspektørane ser elleve hestar. Éin ber preg av alder, men resten er i god stand. Mattilsynet viser til inspeksjonane i mars 2007 og skriv at dyrehaldet og eigar si innstilling er betra.

Sju storfe har nok beite. Mattilsynet ser elleve hundar. Dei er i betre hald, men under middels. Éin er tynn.

2011

23. februar: Mattilsynet ser storfegjødsel som er frose fast til fjøsgolvet. Ein hund står utan skjul. Kjettingen er frosen fast i snøen. Mattilsynet vedtar at storfeet må få ein tørr og rein liggeplass. Hestane må få ein vaskeplass og ein isolatboks. Då ei ku er med kalv, må gardeigarane lage liggeplass til kalven.

10. oktober: Ein inspektør frå Mattilsynet og to medlemmar frå Dyrevernnemda troppar opp på ein varsla inspeksjon. Bakgrunnen for tilsynet var buromeldingar på hestehaldet. Mattilsynet og Dyrevernnemnda kan ikkje sjå at innhaldet i meldingane stemmer med forholda på garden. Dei gjer vedtak om at underlaget på hestane sin liggeplass må betrast. Storfehaldet er ikkje ajourført med storferegisteret. Vindauge i fjøset til hestane må beskyttast, slik at hestane ikkje kan knuse dei.

2012

23. februar: Mattilsynet finn at opphaldsrommet til hestane som går ute, er møkkete og fuktig. Hestane har ikkje tørt og varmeisolerande underlag. Tre storfe går i 20 centimeter djup skit. Dyra er skitne. Vindauga hos hestane er ikkje sikra. Dette blei første gong påpeikt 11. august 2009. Mattilsynet varslar at dersom dei ikkje rettar avvika frå førre inspeksjon innan 18. mars, må dei betale tvangsmulkter. Til saman utgjer dei 5.000 kroner.

5. mars: To inspektørar frå Mattilsynet finn fleire avvik på garden. “Manglende utmåking av skit og underfôring er de mest alvorlige.”

På låven finn Mattilsynet hundegardar der hundane står og ligg i si eiga, fuktige avføring. Det luktar sterkt. Manglande spor i snøen ute fortel Mattilsynet at hundane ikkje blir lufta.

På grunn av djup snø har ikkje hestane ute tilgang til elva. Gardeigaren meiner dei et snø, men Mattilsynet vurderer at snø ikkje er drikkevatn, då hestane måtte ha ete enorme mengder for å få i seg nok.

Hestane ute og inne er “veldig skitne”. Fleire hestar inne i storfefjøset og i ein nyoppussa stall går i store mengder avføring. Inspektørane vurderer haldet til sju hestar, og dei konkluderer med at fire er så tynne at dei lett kan kjenne ribbeina. Éi gammal fullblodshoppe har synlege ribbein.

To kyr og ei kvige er i dårleg hald, med “svært lite muskelvev å kjenne” på ryggen.

Mattilsynet meiner det er urealistisk at gardbrukarane luftar alle dei 24 hestane dagleg.

Mattilsynet ser at to kaninar og hundane ikkje har vatn i bura sine. Dei gjer vedtak om at gardbrukarane må rette forholda og dokumentere at hestane får mosjon.

13. mars: Mattilsynet har ikkje mottatt uttale frå gardeigaren når det gjeld å rette avvika frå inspeksjonen 10. oktober 2011 innan fristen. Dei fattar vedtak om tvangsmulkt.

20. mars: Mattilsynet gjer oppfølgingstilsyn knytt til inspeksjonen 23. februar. Hos hundane og hestane er det reint. Hestane ute har tilgang til drikkevatn.

Mattilsynet vurderer at hundane av typen Sierra de Estrela får for lite fôr og stell. Tre hundar er “svært avmagret” og to andre er tynne. Inspektørane skriv at tilstanden tyder på langvarig sveltefôring. “Hundene må fores hver dag, ikke bare de dagene Mattilsynet har meldt sin ankomst”, skriv dei.

Lundehundane har normalt hald. Ei kvige er ikkje merka. Mattilsynet vedtar at hundane må fôrast opp til normalt hald.

29. mars: Mattilsynet sjekkar at gardeigaren har retta avvika frå inspeksjonen 10. oktober. 2011. Dyra har fått tørre liggeplassar, og vindauge har blitt sikra med to plankar.

23. mai: Inspektørane følger opp hundane frå inspeksjonen 20. mars. Nokre av dei er i betre hald, men andre framleis er tynne. Mattilsynet vil vurdere dei igjen seinare.

På ein inspeksjon meiner Mattilsynet at hestehaldet er langt betre enn 5. mars. Framleis finn inspektørane tre tynne hestar. Etter tilsynet ber dei i eit brev om å få dokumentasjon på at hestane får mosjon, og krev at gardeigaren må sette opp ein plan for å sikre at dei tre hestane blir fôra opp til normalt hald. Dei truar med tvangsmulkt.

Mattilsynet minner også om at hundane på låven må få komme ut i friluft kvar dag, noko dei ikkje har sett når dei har passert garden i andre ærend. “Tilbakemeldingen på vedtaket må stemme med det dere gjør i praksis,” skriv dei.

26. juni: Mattilsynet lukkar vedtaka om lufting og fôring av hestar, då det fell bort fordi dyra no går på beite. Mattilsynet vil vurdere situasjonen på nytt til vinteren. Dei lukkar også vedtaket om at gardeigaren må lufte hundane fordi han skriv til Mattilsynet at han luftar dei i langline.

2013

08. februar: Ein medlem i Dyrevernnemda og ein inspektør frå Mattilsynet følger opp dei tynne hundane dei fann på garden i mars 2012. Tre av dei er avliva, og dei tre gjenlevande er ikkje så tynne at det er dårleg dyrevelferd, skriv Mattilsynet. Dei lukker derfor vedtaket om å fôre opp hundane til normalt hald.

Hovudinntrykket til inspektørane er at storfea og hestane er i normalt hald. Vindauga i fjøset er ikkje skjerma frå hestane.

2014

20. mars: I eit varsla tilsyn har representantar frå Dyrevernnemnda og Mattilsynet inntrykk av at dyra får godt tilsyn og stell. Éin Sierra de Estrela-hund er under middels hald. To unghestar manglar hestepass. Utegåande hestar med ein tidlegare gjødselkjellar som skjul, har ikkje tilgang til tørr og lun liggeplass. Det er eit grautaktig underlag i gjødselkjellaren. I seinare brev truar Mattilsynet med dagsmulkt til dette er fiksa.

12. november: Mattilsynet lukkar vedtaket om å fikse gjødselkjellaren, etter at dei fekk bildebevis for at jobben var gjort.

2015

5. februar: På ein uvarsla inspeksjon finn Mattilsynet over 40 hestar og 5 storfe i dyrehaldet. Djup snø gjer det umogleg for ti hestar som går ute, å komme til elva. Gardeigaren hevdar at eit takras dekker badekaret han fyller med vatn, men inspektørane ser ikkje badekaret. Mattilsynet meiner hestane må ete snø for å få i seg vatn. Det påpeikte dei 23. februar i 2012 at ikkje var nok. “Viss hestar ikkje får i seg nok vatn, et dei naturleg nok også mindre fôr”, skriv dei i rapporten.

To hestar er innesperra av snøen, og Mattilsynet meiner dei har vore det i minst ei veke.

I fjøset til fem storfe er golvet i båsane dekte med frosen skit. Gardeigaren skuldar på langvarig frost. Dyra har avføring i pelsen. Om ei ku skriv Mattilsynet: “på utsida av begge låra og ned til nedforbi haseledda, var det eit tjukt, fast lag med avføring. Der var det så vidt mogleg å sjå pelsen”.

Inspektørane skriv at nedkjølingseffekten blir svært stor når dyra legg seg på frosen skit. På same tid er to av dyra ifølge Mattilsynet snauklipte for at ikkje skit skulle feste seg i pelsen. Dei meiner det er uforsvarleg i eit kaldfjøs vinterstid. Dei andre dyra har “fastsitjande skitkaker” som kan føre til etseskadar i huda.”

"Mattilsynet ser alvorleg på at me gong etter gong finn avvik som gjeld skitne storfe, manglande reinhald og manglar ved liggjeplass i dette storfehaldet," skriv dei i rapporten.

Mattilsynet vedtar at gardeigaren må betre forholda for storfea. Også hos dei ti hestane må han strø betre med sagflis.

Same kveld melder gardeigaren tilbake at hestane får drikkevatn.

12. mars: Vasskjelda til hestane i gjødselkjellaren er tom, og djup snø blokkerer framleis hestane sin veg til elva. To andre opphaldsrom for hestar har fuktig skit som underlag. Dei manglar tørt underlag, skriv inspektørane. På ein fôringsplass står hestar og et på høy blanda med “hestedrit og vatn”, ifølge Mattilsynet.

24. mars: I ein ny inspeksjon vurderer Mattilsynet at det er for lite strø i eit opphaldsrom for hestar. Dei har ikkje tørr liggeplass.

Hestane i eit gammalt driftsbygg må gå gjennom gjørme for å komme til drikkevasskjelda si, og to kyr manglar mjukt liggeunderlag. Den yngste kviga har framleis skitflak på låra, mens ei anna ku har “frost- og/eller sviskader” på låret, skriv Mattilsynet.

Hestane sine opphaldsrom som var møkkete 12. mars, er no utan merknader, og høyet ligg ein tørr plass. Mattilsynet gjer vedtak om å rette avvika.

3. juli: I juni fekk Mattilsynet uromeldingar på hestehaldet til garden, og ein inspektør er derfor på tilsyn hos gardeigaren og dyreeigaren. Mattilsynet sjekkar fire hestar, og finn ingen avvik.

2016

08. juni: Mattilsynet ser ein hingst under normalt hald som dei ventar vil betre seg utover sommaren med beite.

20. juli: Mattilsynet inspiserer 40 av 51 hestar på garden og vurderer 12 av dei til å vere mellom haldkarakterane 4/3 - moderat tynn/tynn, til 2 - svært mager. I tillegg kjem den 22 år gamle ridehesten Havanna med haldkarakter 1 - svært utmagra. Mattilsynet skriv i rapporten at normalt hald er karakter 5 og 6, moderat og moderat fyldig, for dei fleste hestetypar. Mattilsynet gir gardbrukarane pålegg om å avlive Havanna innan 10. august, og om å tilleggsfôre dei andre hestane til normalt hald innan 1. oktober.

04. august: Etter omtale på sosiale og tradisjonelle medium, og mange uromeldingar, har Mattilsynet tilsyn på garden. Dei finn at tre hestar framleis er for tynne, og at to er under normalt hald. Dei meiner det er fleire hestar på garden enn gardbrukarane greier å følge opp. Før vinteren vil Mattilsynet vurdere å redusere hestehaldet.

15. august: Til NRK Sørlandet fortel avdelingssjef i Mattilsynet Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, Odd Ivar Berget, at dei også var på garden måndag 15. august for å forsikre seg om at hestane får nok mat. Dei inspiserte då 32 av 42 hestar som høyrer heime på garden, og var fornøgde med dyra dei såg. Han seier dei no vil sjå resten. "Vi har vært bekymret for tilstanden i dyreholdet over flere år, og er fortsatt bekymret", seier Berget til NRK.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!