Vindmøller bør bygges

Fylkesmannen i Rogaland har fremsatt innsigelser mot at Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt konsesjon for bygging av inntil 150 vindmøller i Bjerkreim og Hå. Fylkesmannen mener at vedtaket til NVE er i strid med fylkesdelplanen for vindkraft og nasjonale retningslinjer. Spesielt peker fylkesmannen på at vedtaket vil kunne få store, negative konsekvenser for «naturverdier og biologisk mangfold, friluftsliv og landskap». Hubro, rovfugltrekk og kystlynghei vil bli særlig skadelidende, mener fylkesmannen. Det er krevende og grundige avveininger som er gjort knyttet til hvorvidt utbyggingen skulle tillates. På grunn av mulige konsekvenser for fugl, friluftsminner, drikkevann og støy, valgte NVE å innvilge bare 480 MW, mot de 607 MW det ble søkt om. Selv om fylkesdelplanen for vindkraft i Rogaland mener at tre av de fire områdene som har fått utbyggingskonsesjon fra NVE er helt uegnet for formålet, er NVE av en annen oppfatning. Fylkesmannen i Rogaland peker spesielt på at ulike myndighetsnivåer har produsert vurderinger som står i motstrid til hverandre. Det er neppe første gang. Fylkesmannens ønske om å beskytte friluftsområdene, finner vi prisverdig. Samtidig har vel neppe noe fylkesmannsembete bidratt til mye nyskaping i verden. Derfor bør innsigelsene settes tilside, av overordnet organ. De inntil 150 vindmøllene i de fire vindparkene vil kunne produsere om lag 1,4 terrawattimer (TW/h). Det representerer forbruket til rundt 70.000 husstander. Overordnede hensyn innenfor klimakampen og behovet for å etablere kilder for fornybar energi, bør veie tyngre enn hensynene som fylkesmannen peker på. Ingen storfisk lenger Egersund havn sakker akterut, og kan ikke lenger skilte med å være Norges største fiskerihavn. Ålesund har mottatt 320.930 tonn fisk i 2009, nesten det dobbelte av hva Egersund havn kan skilte med. Også Karmøy kommer halsende framover, like bak Egersund. Fallet i volum for Egersund havns del, aktualiserer stadig sterkere behovet for nytenkning med tanke på framtidig virksomhetsgrunnlag i havnevirksomheten. Vi må vokte oss vel, slik at vi ikke blir småfisk som inngår i hovedretten til noen som står høyere på næringskjeden enn oss.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE